Rotary Club of Madras South Club ID : 15864 | R.I. District 3232

Past Presidents & Secretaries

Year President Secretary
2022 - 23 Jawahar Nichani Ajit Gautam
2021 - 22 Renjit Joseph Jothilakshmi V S
2020 - 21 A N Sujeesh Balachander R
2019-20 M C Srikanth Rajan Babu
2018 - 19 K Saravanan S Elumperiyar
2017 - 18 Magdoom Mohamed M C Srikanth
2016 - 17 Asha Marina S S Balaji
2015 - 16 Balachander R Asha Marina S
2014 - 15 Sriprakash M V Chethan Jhabakh
2013 - 14 Raghupathi G Saravanan K
2012 - 13 Seshadri R Magdoom Mohammed K Z
2011 - 12 Prakash K Balachander R
2010 - 11 Mukund Vedapudi Jawahar Nichani
2009 - 10 Prodyot Bowmick Som Dev Goyal
2008 - 09 Tamilselvan C Prodyot Bowmick
2007 - 08 Vengatesh B B Raghhupathy G
2006 - 07 Prasanna Varma Tamilselvan C
2005 - 06 Rajesh Sahi Mukund Vedapudi
2004 - 05 Sridharan A Vengatesh B B
2003 - 04 Chandrasekar R Ramaesh Kumar B M
2002 - 03 Chidambaram V Seshadri R
2001 - 02 Balakrishnan S Mani P Sam
2000 - 01 Madhu S R Chandrasekar R
1999 - 2000 Shyamala Jayaprakash Sridharan A
1998 - 99 Natarajan Nagoji Balakrishnan S
1997 - 98 Shankar A G Sriprakash M V
1996- 97 Narayan B Chidambaram V
1995 - 96 Subramanian S Natarajan Nagoji
1994 - 95 Anil Kumar V R Shankar A G
1993 - 94 Kannan M K Krishnaprasad V
1992 - 93 Shivkumar B Bharat Karpur
1991 - 92 Venugopal C Narayan B
1990 - 91 Rajan R V Narayanan K V
1989 - 90 Ramamurthy R Kannan M K
1988 - 89 Ram C S Arun Mehra
1987 - 88 Veerappan R N Shivkumar B
1986 - 87 Bhatt S N Narasimhan V S
1985 - 86 Laxminarayana P V Siva A S
1984 - 85 Gopalaswami B Rajan R V
1983 - 84 Vedamuthu J Venkatesan K
1982 - 83 Venkateswaran N Ram C S
1981 - 82 Prasad R V M K Anil Kumar V R
1980 - 81 Jayaraman Dr. N Ramamurthy R
1979 - 80 Ramachandran K R Shastri V C S
1978 - 79 Vijayakumar P Pururavas
1977 - 78 Subramanian S.Rm.Pl Laxminarayana P V
1976 - 77 Ramachandran K Karpur M S
1975 - 76 Rajagopala Menon P Sundaram P S
1974 - 75 Chandran B A Prasad R V M K
1973 - 74 Alwar Chetty Venkateswaran N
1972 - 73 Aiyar N R N Gopalaswami B
1971 - 72 Ugamraj B Mootha Rajagopala Menon P
1970 - 71 Das S R Srinivas Dr. K
1969 - 70 Ramaswamy Dr. S Parameshwar Rao A k
1968 - 69 Ramakrishna Raja Ugamraj B Mootha
1967 - 68 Srinivasa Rao A N Muralidhar V
1966 - 67 Hegde K S Prof. Ramakrishnan M
1965 - 66 Majit A Kazi Ramaswamy Dr. S
1964 - 65 George C V Hegde K S Prof.
1963 - 64 Govindarajan S R Prof. Srinivasa Rao A N
1962 - 63 Bharat Dr. S K Veerappan R N
1961 - 62 Mullick J R Govindarajan S R Prof.
1960 - 61 Frank Bradbury Pratt Ramakrishna Raja